Close

2019年1月12日

状況のアーキテクチャー展

状況のアーキテクチャー展にDEMO DEPO名義で参加しています。

期間:2019年1月12日(土)–2019年2月11日(月)

場所:京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

状況のアーキテクチャー展